Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima 1-29/22

Objavljeno 07. travnja 2022.

Uprava Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 7. travnja 2022. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 19. svibnja 2022. godine u kampu Lanterna Premium Camping Resort, dvorana Lanterna Theatre u Taru, Lanterna 1, s početkom u 11:00 sati, te sukladno odredbama Zakona o tritu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebake burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju sa prijedlozima odluka.

Ujedno obavještavamo da će se Poziv dioničarima uputiti na objavu na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar, te će biti u cijelom propisanom sadržaju objavljen, uključujući materijale za Glavnu skupštinu na internetskim stranicama Društva www.valamar-riviera.com sukladno pozitivnim propisima.

Privitak kao u tekstu.