Valamar Riviera će dioničarima isplatiti dividendu u iznosu od 0,90 kuna po dionici

Objavljeno 08. svibnja 2018.

Na danas održanoj Glavnoj skupštini Valamar Riviere donesene su odluke prema prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora, uključujući odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini, imenovanju revizora, isplati dividende i odobrenju pripajanja EPIC Hospitality Holdinga Valamar Rivieri.

Dioničarima Valamar Riviere, imateljima dionica na računu kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD-a) na dan 15. svibnja 2018. godine, isplatiti će se dividenda u iznosu od 0,90 kuna po svakoj dionici. Dividenda će se isplatiti dana 7. lipnja 2018. godine iz zadržane dobiti ostvarene u 2015. i 2016. godini.

Dioničarima koji to žele, četvrtina pripadajuće dividende može biti isplaćena u pravima-dionicama Valamar Riviere, za što je potrebna vlastoručno potpisana izjava dioničara koja SKDD-u treba prispjeti najkasnije do 30. svibnja 2018. godine. Svim dioničarima koji u ovom roku ne budu dali izjavu da žele isplatu dividende u pravima-dionicama, dividenda će biti u cijelosti isplaćena u novcu. Dioničari mogu preuzeti navedenu izjavu na web stranicama Valamar Riviere.