Poziv dioničarima Valamar Riviera d.d. na Glavnu skupštinu (04. 05. 2017.)

Objavljeno 23. ožujka 2017.

Uprava Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 14. ožujka 2017. godine odluku o 
sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 4. svibnja 2017. godine u hotelu PICAL u Poreču, Pical 2, s početkom u 13:00 sati, te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju sa prijedlozima odluka, uključujući cjeloviti prijedlog odluke o isplati dividende.

Ujedno obavještavamo da će se Poziv dioničarima uputiti na objavu na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar, te će biti u cijelom propisanom sadržaju, uključujući i materijale za Glavnu skupštinu, objavljeni na internetskim stranicama Društva www.valamar-riviera.com sve sukladno pozitivnim propisima najkasnije danom objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2016. g

Obrazac prijave dioničara za sudjelovanje na GS i punomoći