Obavijesti o predaji sudskom registru Ugovora o pripajanju Valamar Riviera d.d. i Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. i obavijest dioničarima

Objavljeno 19. prosinca 2014.

Obavještavamo da je Ugovor o pripajanju između društva VALAMAR RIVIERA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - Stalna služba u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, kao društva preuzimatelja ( dalje u tekstu: Društvo preuzimatelj) i društva VALAMAR HOTELI I LJETOVALIŠTA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS)080380830, OIB: 24797324530 kao društva koje se pripaja ( dalje u tekstu: Pripojeno društvo), sklopjen dana 18.12.2014. i solemniziran kod Javnog bilježnika Vladimira Marčinka iz Zagreba pod posl. br. OV-9828/14,( dalje u tekstu: Ugovor o pripajanju) predan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu dana 19. prosinca 2014. godine.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.