Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (29-09-15) - ispravak

Objavljeno 02. listopada 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Porecu, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno clanku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebacke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 28.9.2015. godine steklo 17.413 vlastitih dionica što predstavlja 0,0138% temeljnog kapitala Društva, dana 29.9.2015. 57.606 vlastitih dionica, odnosno 0,0457% temeljnog kapitala, dana 30.09.2015. 40.550 vlastitih dionica što predstavlja 0,0322% temeljnog kapitala te da je dana 1.10.2015. steklo 2.300 vlastitih dionica ili 0,0018% temeljnog kapitala. Nakon navedenih stjecanja Društvo drži ukupno 1.096.440 vlastitih dionica što predstavlja 0,8700% temeljnog kapitala Društva.