Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (12-11-12)

Objavljeno 12. studenog 2012.

Uprava Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 430. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačka burze d.d. obavještava da je Društvo dana 09. studenog 2012. godine steklo 1.716.261 vlastitih dionica što predstavlja 1,610811% temeljnog kapitala Društva. Nakon tog stjecanja Društvo drži ukupno 3.229.176 vlastitih dionica, što predstavlja 3,030771% temeljnog kapitala Društva.
...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.