Obavijest o stjecanju vlastitih dionica (RIVP-R-A) (08-12-15)

Objavljeno 14. prosinca 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Porecu, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno clanku 430. Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebacke burze d.d. obavještava da je Društvo dana 8.12.2015. godine steklo 806 vlastitih dionica što predstavlja 0,0006% temeljnog kapitala Društva i dana 11.12.2015. 54.344 dionice ili 0,0431% temeljnog kapitala. Nakon navedenih stjecanja Društvo drži ukupno 1.266.217 vlastitih dionica što predstavlja 1,0047% temeljnog kapitala Društva.