Obavijest o sklapanju Ugovora o pripajanju

Objavljeno 24. veljače 2017.

Obavještavamo da su Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847 i Puntižela d.o.o., Pula, Puntižela 155, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040026190, OIB: 93264433919 sklopili dana 24.02.2017.godine Ugovor o pripajanju u obliku javnobilježničke isprave kojim se društvo Puntižela d.o.o. kao pripojeno društvo pripaja društvu preuzimatelju Valamar Riviera d.d.

Ugovor stupa na snagu kada ga odobri skupština pripojenog društva i glavna skupština društva preuzimatelja ukoliko održavanje i odobrenje glavne skupštine bude potrebno prema zakonu.

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.