Obavijest o sklapanju Ugovora o pripajanju Valamar Riviera d.d. i Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o.

Objavljeno 18. prosinca 2014.

Obavještavamo Vas da su VALAMAR RIVIERA d.d, Poreč, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - Stalna služba u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, i VALAMAR HOTELI I LJETOVALIŠTA d.o.o., Zagreb, Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS)080380830, OIB: 24797324530 sklopili dana 18.12.2014. Ugovor o pripajanju u obliku javnobilježničke isprave kojim se društvo VALAMAR HOTELI I LJETOVALIŠTA d.o.o. kao pripojeno društvo pripaja društvu preuzimatelju VALAMAR RIVIERA d.d.

...

 

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.