Obavijest o sklapanju Ugovora o pripajanju Elafiti Babin Kuk d.o.o

Objavljeno 25. listopada 2017.

Obavještavamo da su Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847 i ELAFITI BABIN KUK d.o.o., Dubrovnik, Vatroslava Lisinskog 15A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu Stalna služba u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060031725, OIB: 68496139874 sklopili dana 25.10.2017.godine Ugovor o pripajanju u obliku javnobilježničke isprave kojim se društvo ELAFITI BABIN KUK d.o.o. kao pripojeno društvo pripaja društvu preuzimatelju Valamar Riviera d.d.

Ugovor stupa na snagu kada ga odobri skupština pripojenog društva i glavna skupština društva preuzimatelja ukoliko održavanje i odobrenje glavne skupštine bude potrebno prema zakonu.
Ugovor će biti predan u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, a društvo preuzimatelj će sukladno članku 517.stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima propisanu dokumentaciju vezanu uz predmetno pripajanje učiniti dostupnom na svojim web stranicama.

Sukladno pozitivnim propisima pripajanje se smatra izvršenim tek upisom pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja.

Pridodani dokumenti: obavijest (PDF), Ugovor o pripajanju (PDF).