Obavijest o sklapanju ugovora o kupnji dionica društva IMPERIAL d.d. Rab

Objavljeno 20. rujna 2016.

Obavještavamo da je društvo VALAMAR RIVIERA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar ) dana 20. rujna 2016. godine, u svojstvu kupca, sklopilo sa Republikom Hrvatskom, Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje i Centrom za restrukturiranje i prodaju, svi u svojstvu prodavatelja, Ugovor o prodaji i prijenosu dionica društva IMPERIAL d.d. kojim kupac kupuje 318.446 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 400,00 kuna, društva IMPERIAL hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2 ( dalje u tekstu: IMPERIAL d.d.) po ukupnoj cijeni od 260.807.274,00 kuna s rokom plaćanja od 30 dana. Dionice koje su predmetom kupnje čine 50,08% temeljnog kapitala društva IMPERIAL d.d. a Društvo - kupac će ih steći po izdavanju izjave o prijenosu dionica nakon plaćanja ugovorene cijene.

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.