Obavijest o sklapanju ugovora o kreditu sa Erste&Steiermärkische bank d.d.

Objavljeno 19. prosinca 2018.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno odredbi članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, objavljuje da je Društvo sklopilo ugovor o kreditu sa Erste&Steiermärkische bank d.d. u iznosu od EUR 10 milijuna radi financiranja dugoročnih investicija Društva.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.