Obavijest o sklapanju ugovora o kreditu s European Investment Bank (povlaštena informacija)

Objavljeno 30. prosinca 2019.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze, sukladno odredbi članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, objavljuje da je Društvo dana 30. prosinca 2019. godine sklopilo ugovor o kreditu s European Investment Bank u ukupnom iznosu od EUR 23 milijuna radi financiranja projekta ISTRA PREMIUM CAMPING RESORT.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.