Obavijest o prijenosu dionica društva IMPERIAL d.d. Rab

Objavljeno 13. listopada 2016.

Obavještavamo da je društvo VALAMAR RIVIERA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar ), sukladno odredbama Ugovora o suradnji, u svojstvu prodavatelja, dana 13. listopada 2016. godine putem OTC transakcije prijavljene Zagrebačkoj burzi sukladno relevantnim propisima, prenijelo 63.586 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 400,00 kuna, društva IMPERIAL hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2 (dalje u tekstu: IMPERIAL d.d.) na kupca, svog partnera, AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom koji djeluje u svoje ime, a za račun AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, OIB: 15220336427, te u svoje ime, a za račun AZ Obveznog mirovinskog fonda kategorije B, OIB: 59318506371 (dalje u tekstu: AZ), s kojim djeluje zajednički u odnosu na IMPERIAL d.d. Prenesene dionice čine 10% temeljnog kapitala društva IMPERIAL d.d.

Cijelu objavu pročitajte u pridodanom dokumentu.