Obavijest o prijenosu dionica društva HOTELI MAKARSKA d.d.

Objavljeno 12. travnja 2018.

Obavještavamo da je društvo Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar ), sukladno odredbama Ugovora o suradnji, u svojstvu prodavatelja, putem OTC transakcije prijavljene Zagrebačkoj burzi sukladno relevantnim propisima, prenijelo 341.218 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 200,00 kuna, društva HOTELI MAKARSKA d.d. sa sjedištem u Makarskoj, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1 (dalje u tekstu: HOTELI MAKARSKA d.d.), na kupca, svog partnera, AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, koji djeluje u svoje ime, a za račun AZ Obveznog mirovinskog fonda kategorije B, OIB: 59318506371 (dalje u tekstu: AZ), s kojim djeluje zajednički u odnosu na HOTELI MAKARSKA d.d. Prenesene dionice čine 30,48% temeljnog kapitala društva HOTELI MAKARSKA d.d.

Puni tekst obavijesti pročitajte u PDF-u.