Obavijest o predaji sudskom registru Ugovora o pripajanju (PALME TURIZAM d.o.o) i obavijesti dioničarima 1-27/21

Objavljeno 23. ožujka 2021.

Obavještavamo da je Ugovor o pripajanju između društva Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847 kao društva preuzimatelja (dalje u tekstu: Društvo preuzimatelj) i društva PALME TURIZAM d.o.o., Dubrovnik, Vatroslava Lisinskog 15 A, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 090014461, OIB: 22017442176 kao društva koje se pripaja (dalje u tekstu: Pripojeno Društvo), sklopljen dana 19. ožujka 2021. godine i solemniziran kod Javnog bilježnika Tanje Ferenc iz Poreča pod posl.br. OV-1398/2021, (dalje u tekstu: Ugovor o pripajanju) predan u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku i Trgovačkog suda u Pazinu dana 23. ožujka 2021. godine.

Obavještavaju se dioničari da je Ugovor o pripajanju i cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetno pripajanje propisana odredbama članka 517. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima dostupna na internetskim stranicama Društva preuzimatelja www.valamar-riviera.com bez naknade.

Društvo preuzimatelj je jedini član Pripojenog društva te se sukladno odredbi članka 531. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ne saziva glavna skupština Društva preuzimatelja radi predmetnog pripajanja.

Dioničari Društva preuzimatelja čiji udjeli zajedno dosežu najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva preuzimatelja imaju pravo podnijeti Upravi Društva preuzimatelja zahtjev za sazivanje glavne skupštine Društva preuzimatelja radi odobrenja Ugovora o pripajanju, u roku od mjesec dana od dana objave ove obavijesti.