Obavijest o ponovnom imenovanju člana Uprave i zaključenju ugovora o kreditu

Objavljeno 29. listopada 2015.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 459. Zakona o tržištu kapitala i članka 2. Pravilnika o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja, objavljuje da je Nadzorni odbor Društva ponovno imenovao za člana Uprave g Marka Čižmeka, kojem mandat ističe 31.12.2015. godine, na novo mandatno razdoblje od 1.01.2016. do 31.12.2018. godine.

Ujedno se objavljuje da je Društvo sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, zaključilo ugovor o kreditu u iznosu od 25 milijuna EUR-a radi refinanciranja akvizicijskog ulaganja u Hoteli Baška d.d.