Obavijest o pokretanju postupka pripajanja društva PALME TURIZAM d.o.o. i o sklapanju Ugovora o pripajanju 1-23/21

Objavljeno 19. ožujka 2021.

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883 (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar) sukladno odredbi članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, objavljuje da je nadzorni odbor odobrio pokretanje postupka pripajanja društva PALME TURIZAM d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku, Vatroslava Lisinskog 15 A, OIB 22017442176, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 090014461 društvu Valamar.

Valamar je jedini član društva PALME TURIZAM d.o.o. i imatelj je poslovnih udjela koji čine 100% temeljnog kapitala, a postupak pripajanja je pokrenut s ciljem daljnje racionalizacije i pospješenja operativne efikasnosti poslovanja.

Dana 19.03.2021. godine Valamar i PALME TURIZAM d.o.o. sklopili su Ugovor o pripajanju u obliku javnobilježničke isprave. Ugovor će stupiti na snagu kada ga odobri skupština društva PALME TURIZAM kao društva koje se pripaja, a glavna skupština Valamara kao društva preuzimatelja samo ukoliko njeno održavanje budu zahtijevali dioničari sukladno relevantnim propisima.

Društvo će po predaji Ugovora o pripajanju u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku i Trgovačkog suda u Pazinu obavijestiti dioničare o pravima sukladno odredbama članaka 531. i 517. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima te objaviti i učiniti dostupnom na svojim web stranicama svu propisanu dokumentaciju.

Sukladno pozitivnim propisima pripajanje se smatra izvršenim tek upisom pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja, koje se očekuje do kraja svibnja ove godine.