Obavijest o izdavanju izjave o prijenosu dionica društva IMPERIAL d.d. Rab

Objavljeno 12. listopada 2016.

Obavještavamo da je društvo VALAMAR RIVIERA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847, (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar), po izvršenom plaćanju 260.807.274,00 kuna za 318.446 dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 400,00 kuna, društva IMPERIAL hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2 (dalje u tekstu: IMPERIAL d.d.) sukladno odredbama Ugovora o prodaji i prijenosu dionica društva IMPERIAL d.d. zaključenog dana 20. rujna 2016. godine sa Republikom Hrvatskom, Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje i Centrom za restrukturiranje i prodaju (svi dalje u tekstu: CERP), dana 12. listopada 2016. godine zaprimilo Izjavu CERP-a o prijenosu 318.446 dionica društva IMPERIAL d.d., temeljem koje Izjave će se, sukladno relevantnim propisima, u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva izvršiti preknjižba kupljenih dionica na Društvo.