Obavijest dioničarima o provedbi prijenosa dionica manjinskih dioničara društva Dubrovnik-Babin kuk d.d.

Objavljeno 20. kolovoza 2013.

Temeljem zahtjeva za prijenos dionica manjinskih dioničara društva DUBROVNIK-BABIN KUK d.d. (dalje u tekstu: Društvo), a sukladno odredbi članka 45 Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. prenijelo je društvu RIVIERA ADRIA d.d. sve dionice manjinskih dioničara. Nakon navedenog prijenosa, RIVIERA ADRIA d.d. je jedini dioničar Društva i ima svih 1.765.010 dionica što predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva.