Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima (obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Objavljeno 29. srpnja 2020.

Uprava Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 29. srpnja 2020. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 24. rujna 2020. godine u sjedištu Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, dvorana Parentium, s početkom u 11:00 sati, te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju sa prijedlozima odluka.

Ujedno obavještavamo da će se Poziv dioničarima uputiti na objavu na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar, te će biti u cijelom propisanom sadržaju objavljen, uključujući materijale za Glavnu skupštinu na internetskim stranicama Društva www.valamar-riviera.com sukladno pozitivnim propisima.

Privitak kao u tekstu.