Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima 1-21/21

Objavljeno 10. ožujka 2021.

Uprava Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 10. ožujka 2021. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 21. travnja 2021. godine u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 11:00 sati, te sukladno odredbama Zakona o tritu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebake burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju sa prijedlozima odluka

Ujedno obavještavamo da će se Poziv dioničarima uputiti na objavu na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar, te će biti u cijelom propisanom sadržaju objavljen, uključujući materijale za Glavnu skupštinu na internetskim stranicama Društva www.valamar-riviera.com sukladno pozitivnim propisima.