On-line obrazac prijave za dodjelu donacija

Na natječaj se mogu javiti isključivo pravne osobe (udruge s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj, javne ustanove, škole, klubovi). Nepotpune ili neodgovarajuće prijave te prijave pristigle izvan navedenog roka neće se razmatrati.

Pažljivo ispunite sve tražene podatke.

Valamarov donacijski program na koji se prijavljujete


Pravna osoba koja se prijavljuje na natječaj

Podaci o projektu na temelju kojeg se prijavljujete na ovaj natječaj

Priložite dokumente (ako ih imate) koji opisuju prijavljeni projekt

(10 MB maksimalno, PDF ili Word. Ako imate više dokumenata, napravite ZIP arhivu)

Kontakt